Termenii si conditii GDPR

Prezentare generală

Protecția datelor este de cea maimare prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibilă fărăindicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă prelucrarea datelor cucaracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel deprelucrare, solicitam, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei vizate, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor. Prin intermediul acestei politici de protecție a datelor, dorim să informăm publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor la care au dreptul.

În calitate de controlor de date,(a se vedea definitia mai jos), am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate,astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată.

Numele și adresa Operatorului/Controlorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), precum si alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor poate fi contactat, aici:

NUME: Haitop Cadastru SRL

ADRESA: Sat Ripanesti, Comuna Bunesti, Strada Macului nr. 6

JUDET: Valcea

ȚARĂ: Romania

TELEFON: +40763.096.140

EMAILUL DE CONTACT: office@cadastru-valcea.ro


Definiții

Această declarație privind protecția datelor se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor deînțeles atât pentru publicul larg, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație de protecțiea datelor, folosim următorii termeni:

a.) Date personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă(„persoana vizată”). Persoana fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date desprelocație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specificifizic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoanefizice.

b) Subiectul datelor

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil de prelucrare.

c) Prelucrarea

Procesarea, prelucrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, prelucrarea,dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod,alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea procesării estemarcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă deprelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizareadatelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legatede o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspectele performanței persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimie

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca astfel de informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul măsurilor tehnice și organizatorice pentru a seasigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Controlor sau controlerresponsabil pentru procesare

Controlorul sau controlorul responsabil cu procesarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracterpersonal; în cazul în care scopul și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul saucriteriile specifice de numire a acestuia pot fi furnizate de legislația Uniunii sau de statul membru.

h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism careprelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar

Beneficiarul este o persoană fizică au juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cucaracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

j) Terț

Terță parte este o persoană fizicăsau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritatea operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate adorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-oacțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

Cookie

Site-ul nostru utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un ID cookie. Un ID cookieeste un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Aceasta permite site-urilor Internet și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser deInternet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie,informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție deutilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatical utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus,cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil întoate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

Colectarea de date și informațiigenerale

Site-ul nostru colectează o seriede date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocateîn fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3)site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru(așa-numitele referre) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6)adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Când folosim aceste date și informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum șipublicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților deaplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, analizăm statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a spori securitatea datelor și a datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului deserver sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiectde date.

Drepturile persoanei vizate.

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator oconfirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copiea acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

-scopurile procesării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari căror date cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite, înspecial destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, atunci când este posibil, perioada prevăzută pentru care datele cu caracter personal vor fistocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina aceaperioadă;

-existența dreptului de a solicitare ctificarea sau ștergerea datelor personale de la operator sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau să se opună unei astfel de procesări, existența dreptului de a depune o plângerela o autoritate de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personalnu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cuprivire la sursa acestora, existența unui proces decizional automat, menționatăla articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri,informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată aredreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracterpersonal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acestcaz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c.) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire laacesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de acompleta datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d.) Dreptul de ștergere (Dreptul dea fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator aștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cucaracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică,atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal nu maisunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sauprelucrate în alt mod. Persoana vizată retrage consimțământul la care sebazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) dinGDPR sau punctul (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR și în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare. Persoana vizată obiectează prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative prelucrarea sau persoana vizată face obiectul prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR. Datele cucaracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. Datele cu caracter personaltrebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală din dreptul Uniunii saual statului membru la care controlerul este subiect. Datele cu caracterpersonal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motiveleme nționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cuarticolul 17 alineatul (1), să șterge datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, controlorii care prelucrează datelecu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cucaracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajatva aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul de restricționare aprocesării

Fiecare persoană vizată are dreptulacordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator arestricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

Exactitatea datelor cu caracterpersonal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permitecontrolorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracterpersonal și solicită în schimb limitarea În schimb, controlorul nu mai arenevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea suntsolicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cerințelor legale. Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea înconformitate cu articolul 21 alineatul (1) ) din GDPR în așteptarea verificăriidacă motivele legitime ale operatorului se suprapun pe cele ale persoaneivizate. În cazul în care una dintre condițiile menționate anterior est eîndeplinită și persoana vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate, ea poate contacta în orice moment oriceangajat al operatorului. Angajatul va aranja restricționarea procesării.

f.) Dreptul la portabilitateadatelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat înmod obișnuit și lizibil. Acesta are dreptul să transmită aceste date altuicontrolor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizatedatele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează peconsimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR saua articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract întemeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea seface prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului ău la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1)din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personaldirect de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct devedere tehnic și atunci când nu face acest lucru afectează negativ drepturileși libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat.

g) Dreptul la obiecție

Fiecare persoană vizată are dreptulacordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situațiasa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc,care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR.Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Nu vom mai procesa datele cucaracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putemdemonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășescinteresele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea,exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă prelucrezăm datele cu caracterpersonal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a seopune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privescpentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura încare este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoanavizată obiectează la prelucrarea în scopuri de marketing direct, nu vom maiprelucra date personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată aredreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opuneprelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri științificesau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesarăpentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de aprezenta obiecții, persoana vizată poate contacta orice angajat. În plus,persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societățiiinformaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizezedreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizareaspecificațiilor tehnice.

h.) Automatizarea procesuluidecizional individual, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptulacordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazateexclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efectejuridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în modsemnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sauexecutarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2)nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care estesupusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvatepentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și intereselelegitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) estenecesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizatăși un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoaneivizate, vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja a drepturilor șilibertăților și a intereselor legitime ale subiectului, cel puțin dreptul de aobține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul devedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-șiexercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau eapoate, în orice moment, să contacteze orice angajat.

i.) Dreptul de a retrageconsimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptulacordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul înprivința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să-șiexercite dreptul de retragere a consimțământului, acesta poate, în oricemoment, să contacteze orice angajat.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Artă. 6 (1) lit. un GDPR serveștedrept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținemconsimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cucaracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care esteparte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile deprelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizareaoricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1)lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesarecare sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu încazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Companianoastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrareadatelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale,prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrareadatelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja intereselevitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar ficazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în companianoastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informațiivitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe.Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă,operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) literaf GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrarecare nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus,dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite decompania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care acesteinterese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentaleale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal.Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fostmenționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că uninteres legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientuloperatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

Ștergerea și blocarea de rutină adatelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucreazăși stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentruperioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în careacest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori înlegile sau reglementările cărora li se aplică operatorului.

În cazul în care scopul depozităriinu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută delegiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracterpersonal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințelelegale.

Interesele legitime urmărite deoperator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrareadatelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera fGDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoareabunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Perioada pentru care vor fi stocatedatele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentrustabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada depăstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datelecorespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesarepentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

Furnizarea de date cu caracterpersonal ca cerințe legale sau contractuale; Cerința necesară pentru a încheiaun contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracterpersonal; Consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Declarăm că furnizarea de date cucaracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) saupoate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privindpartenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contractconform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, caretrebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligatăsă ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semneazăun contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar aveadrept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoanavizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoanavizată, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat.

Angajatul clarifică la persoanavizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege saucontract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există oobligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințeleneautorizării datelor personale date.

Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitateade a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracterpersonal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinată derespectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracterpersonal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentruuz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poatesolicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, unserviciu de coletărie) care utilizează de asemenea date cu caracter personalpentru un scop intern care poate fi atribuită controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul webal controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de serviciiInternet (ISP) și folosită de data subiectului datelor și ora înregistrării.Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singuramodalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă estenecesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura încare stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Acestedate nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală detransmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cuindicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permităoperatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizatăcare poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturiiproblemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datelepersonale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le eliminecomplet din stocul de date al operatorului.

Controlorul de date trebuie săfurnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informațiiprivind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus,operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personalla cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu existăobligații legale de stocare. Întregul angajat al operatorului este disponibilîn acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

Abonare la Newsletter

Pe site-ul nostru, utilizatorii auposibilitatea de a vă abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca deintrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise,precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.

Ne informăm în mod regulat cliențiiși partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despreofertele întreprinderilor. Buletinul informativ al întreprinderii poate fiprimit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă dee-mail validă și (2) înregistrările persoanelor vizate pentru livrareabuletinelor informative. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa dee-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată pentru livrareabuletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Aceste-mail de confirmare este folosit pentru a demonstra dacă proprietarul adreseide e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării buletinuluiinformativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit defurnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată înmomentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestordate este necesară pentru a înțelege (posibil) utilizarea necorespunzătoare aadresei de e-mail a unui subiect la o dată ulterioară și, prin urmare, serveștescopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca partea unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimitenewsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fiinformați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentrufuncționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoareceacest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de buletineinformative sau evenimentul de schimbare a circumstanțelor tehnice. Nu vaexista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de cătreserviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostrupoate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privindstocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentruexpedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopulrevocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește o legăturăcorespunzătoare. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinulinformativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicațiacest lucru operatorului într-un mod diferit.

Urmărirea buletinelor informative

Buletinele noastre de știri conținpixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporatîn astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permiteînregistrarea și analiza fișierului de jurnal. Aceasta permite o analizăstatistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe bazapixelului de urmărire încorporat, este posibil să vedem dacă și când un e-maila fost deschis de către un subiect de date și care link-uri din e-mail au fostsolicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectateîn pixeli de urmărire conținute în buletine de știri sunt stocate și analizatede către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precumși pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare chiar mai bineintereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmiseterților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să-și retragădeclarația de consimțământ pentru a primi buletine informative.

După o revocare, aceste datepersonale vor fi șterse de către controlor. Considerăm automat retragerea de laprimirea buletinului informativ ca revocare.

Posibilitatea de a ne contacta prin intermediul site-ului nostru.

Site-ul nostru conține informațiicare permit un contact electronic rapid cu societatea noastră, precum șicomunicarea directă cu noi prin intermediul paginii de contact. Dacă un subiectde date contactează controlorul prin e-mail sau prin intermediul unui formularde contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat.Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către unsubiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării saucontactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personalcătre terțe părți.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru28-30, Sector 1, cod poștal 010336,București, România
www.dataprotection.ro